Balans
Stichting Theater het Trefpunt Resultatenrekening  
  Resultaat Resultaat
Inkomsten 2015/2016 2016/2017
Omzet kaartverkoop (inclusief pauzedrankje)  € 24.758,67  € 35.680,15
Omzet sponsors/adverteerders  €      309,90  €      632,24
Omzet Bar  €   2.204,02  €   2.039,38
Giften/donaties/vrienden  €   2.120,00  €      283,02
Rentebaten  €      100,11  €       31,99
bruto omzet  € 29.492,70  € 38.666,78
     
Uitgaven    
Inkoopkosten voorstellingen  € 24.693,49  € 28.356,52
Buma Stemra  €      926,56  €      584,87
Bloemen Artiesten  €       94,34  €      160,38
Directe kosten kaartverkoop  €      925,16  €      901,33
Inkoopkosten Bar  €   2.123,25  €   2.800,75
Netto winst  €      729,90  €   5.862,93
     
Overige uitgaven    
Zaalhuur  €   3.722,36  €   3.015,55
Marketingkosten  €   1.787,82  €   1.531,85
Automatiseringskosten  €      161,35  €      227,26
Bankkosten  €      339,50  €      336,18
Verzekeringskosten  €      322,00  €      348,78
Administratie en overige kosten  €         8,08  €      204,17
Vrijwilligers- en Bestuurskosten  €       52,36  €       74,85
Betalingsverschillen  €       61,61  €        -1,23
Boetes Belastingdienst  €            -    €      111,00
Totaal overige uitgaven  €   6.455,08  €   5.848,41
     
Resultaat  €  -5.725,18  €       14,52
     
Balans Stichting Theater het Trefpunt    
  Balans Balans
Activa 2015/2016 2016/2017
Kas  €       50,00  €       50,00
Bank betaalrekening 162526431   €      453,43  €      146,22
Bank spaarrekening 1476741670   € 13.000,00  € 21.000,00
Bank kaartrekening 127127798   €   2.389,76  €      689,37
Debiteuren  €   4.405,30  €      420,90
BTW  €       42,00  €      197,00
vooruitbetaalde (marketing)kosten  €   1.069,57  €   2.255,07
     
Totale activa  € 21.410,06  € 24.758,56
     
Passiva    
Eigen Vermogen  € 15.037,89  € 15.052,41
Vooruitontvangen omzet kaartverkoop 2016/2017  €   5.739,93  €   7.578,46
Vooruitontvangen omzet sponsors en adverteerders  €      632,24  €   1.250,00
Crediteuren  €            -    €      877,69
     
Totale passiva  € 21.410,06  € 24.758,56
Toelichting resultatenrekening 2016/2017 Stichting Theater Het Trefpunt
 
Het resultaat in het theaterseizoen 2016/2017 laat een kleine plus zien van € 14,52. Het resultaat is toegevoegd aan het eigen vermogen.
Er is in dit seizoen hard gewerkt aan de zichtbaarheid in de media en verbinding met Stakeholders.
De omzet en daarmee ook de inkoopkosten zijn hoger dan in vorige seizoen als gevolg van betere verkoop per voorstelling.
Van de 16 voorstellingen hebben we er 9 met een positief resultaat weten af te ronden, maar dus
ook 7 met een negatief saldo.
 
De noodzaak om andere bronnen van inkomsten te genereren voor het voortbestaan van Theater
Het Trefpunt in Warmond blijft daarmee evident.
Daar is en wordt hard aan gewerkt door het aantrekken van meer adverteerders, sponsoren en donateurs.
 
Buma Stemra; er zijn alsnog kosten in rekening gebracht voor een voorstelling van het seizoen 2015/2016.
De inkoopkosten Bar overschrijden de omzet Bar als gevolg van het administreren van de pauzedrankjes in omzet kaartverkoop.
De automatiseringskosten zijn gestegen als gevolg van het verhogen van de capaciteit van de website
Boete Belastingdienst: Bij de overdracht van de taken/verantwoordelijkheden naar de nieuwe penningmeester is een obstructie opgetreden m.b.t. de juistheid en volledigheid van gebruikersnaam en password voor het doen van aangiften IB. Een Bezwaarschrift heeft niet geleid tot het intrekken van boete met administratiekosten.
 
Toelichting Balans 2016/2017 Stichting Theater Het Trefpunt
 
Het totale banktegoed is ten opzichte van het vorige boekjaar als gevolg van mutatie debiteuren en de toename van vooruitontvangen 
middelen kaartverkoop en sponsoren en adverteerders toegenomen. 
De toevoeging van de winst ad € 14,52 leidt tot een eigen vermogen van € 15.052,41

Verslag van de kascommissie & Goedkeuring van de jaarrekening