16 december 2019

Balans 2018/2019 Stichting Theater het Trefpunt
   
Activa 2018/2019
Kas  €       50,00
Bank Trefpunt  € 42.319,86
Debiteuren  €  2.474,90
vooruitbetaalde (marketing)kosten  €  4.917,25
Bank Kunstweek  €  5.735,36
BTW  €     246,00
Totale activa  € 55.743,37
   
Passiva  
Eigen Vermogen Trefpunt  € 25.718,07
Eigen Vermogen Kunstweek  €  5.735,36
Voorziening risicovolle voorstelingen  €  3.000,00
Voorziening Jubileum/bijzondere evenementen  €  3.000,00
Vooruitontvangen omzet kaartverkoop 2019/2020  € 12.073,45
Vooruitontvangen omzet sponsors en adverteerders  €            -  
Crediteuren  €  6.216,49
Totale passiva  € 55.743,37
   
Resultatenrekening 2018/2019  Stichting Theater het Trefpunt
   
Inkomsten 2018/2019
Omzet kaartverkoop (inclusief pauzedrankje)  €     49.086
Omzet sponsors/adverteerders  €       3.284
Omzet Bar  €       5.136
Giften/donaties/vrienden  €       2.678
Rentebaten  €             3
Inkomsten Kunstweek  €       5.290
bruto omzet  €     65.477
   
Uitgaven  
Inkoopkosten voorstellingen  €     29.506
Buma Stemra  €       2.968
Bloemen Artiesten  €          124
Diverse kosten in relatie voorstellingen  €          331
Inkoopkosten Bar  €       4.006
Kosten Kunstweek  €       4.877
Netto winst  €     23.665
   
Overige uitgaven  
Zaalhuur  €       3.707
Marketingkosten  €       3.715
Automatiseringskosten  €          281
Telefoonkosten  €           57
Bankkosten  €          448
Verzekeringskosten  €          270
Administratie- en acountants kosten  €          105
Vrijwilligers- en Bestuurskosten  €          309
Betalingsverschillen  €           11
Boetes Belastingdienst  €            -  
Representatie en verteer  €          214
Kleine investeringen/aanschaffingen  €          265
Inhuur techniek  €          150
Totaal overige uitgaven  €       9.532
   
Resultaat  €     14.133
Toelichting resultatenrekening 2018/2019 Stichting Theater het Trefpunt
 
Het resultaat in het theaterseizoen 2018/2019 laat een winst zien van €14.133,-. Hiervan wordt €413,- toegeschreven aan de Kunstweek die
sinds 2018 onder onze stichting valt. Per saldo voor het Theater een winst van €13.720,-.
Dit mooie resultaat is voor een groot deel te danken aan een uitstekende kaartverkoop. Er is één voorstelling met een klein verlies en één 
kindervoorstelling hebben we vanwege een te geringe kaartverkoop zonder kosten kunnen annuleren.
Voorts dragen een scherpere inkoop van de voorstellingen, een goede horecaomzet en onze sponsoren bij aan het positieve resultaat.
Naast de zaalsponsoren hebben we nu 7 overige sponsoren waarbij voor een aantal de sponsoring in de vorm van een barter is geregeld.
 
De omzet kaartverkoop gaat via drie kanalen: direct via de webshop, kaartjes via de VVV en aan de zaal.
Afrekening van de inkoop voorstellingen met de impresariaten gaat met een borderel.
Afrekening met de VVV is dit jaar met twee nota's afgehandeld, na de eerste helft van het seizoen en bij afsluiting van het seizoen.
 
De omzet adverteerders is weer iets toegenomen en ook dit jaar hebben we daardoor de brochure kostenneutraal kunnen drukken,
 inclusief de verspreiding.
 
Er is wederom stijging van de marketingkosten. Dat wordt voornamelijk veroorzaakt door het printen van flyers en posters en betaalde FBacties.
 
In de rubriek "Betalingsverschillen" zijn enkele correcties op boekingen verwerkt.
 
 
Dit huidige financiele situatie geeft ons de mogelijkheid om een aantal voorzieningen op te nemen.
1. Voorziening voor mindere jaren en risicovolle voorstellingen
2. Voorziening voor een toekomstig jubileum (in februari 2022 20 jaar)